071-3613969 info@macopleiding.nl

Algemene voorwaarden

 1. Inschrijven voor een cursus of opleiding bij Macopleiding / Argos Computertrainingen betekent dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.
 2. Het inschrijven voor cursussen en opleidingen geschiedt uitsluitend schriftelijk per brief of per e-mail (formulier op de website). Bij inschrijving wordt de cursus en cursusdatum vermeld. Na inschrijving is er voor de deelnemer een bedenktijd van 14 dagen. In deze periode kan de inschrijving kostenloos worden geannuleerd. Alle verstrekte informatie bij de inschrijving wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.
 3. De inschrijving is definitief na acceptatie door Argos Computertrainingen.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling (binnen 14 dagen na factuurdatum) te geschieden door storting of overmaking op ING rekening NL83 INGB 0007 9601 89. t.n.v. Argos Computertrainingen. De betaling dient in alle gevallen te geschieden vóór de cursusdatum.
 5. Voor particulieren zijn alle cursustarieven vrijgesteld van btw. Voor bedrijven zijn alle tarieven exclusief het geldende btw tarief. Indien een btw-vrije factuur wordt betaald vanaf een bedrijfsrekening, dan wordt de btw nadien apart gefactureerd. Indien een bedrijf zelf btw vrijstelling geniet en verzoekt om een btw-vrije factuur, dan is er een opslag voor btw-compensatie van 10% op de factuurprijs.
 6. De deelnemer kan deelname aan een cursus of opleiding annuleren tot een bepaalde tijd vóór de aanvang van de cursus of opleiding. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Bij annulering is de deelnemer een vastgesteld percentage van de prijs verschuldigd.
 7. In geval van annulering tot 8 weken voorafgaande aan de start van de cursus of opleiding, is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van € 25.
 8. In geval van annulering door een deelnemer in de periode 8 tot 4 weken voorafgaande aan de start van de cursus of opleiding, is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van 50% van het totale cursus- opleidingsbedrag.
 9. In de periode 4 tot 2 weken is 75% van het totale cursus- opleidingsbedrag verschuldigd.
 10. In geval van annulering binnen de periode van 2 weken voorafgaand aan de start van de cursus of opleiding blijft volledige voldoening van het cursus- opleidingsbedrag vereist, tenzij – zulks naar het oordeel van de directie van Argos Computertrainingen– zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding rechtvaardigen.
 11. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van tussentijdse beëindiging van de deelname aan een cursus of opleiding door de deelnemer.
 12. Opdrachtgever is gerechtigd een voor een opleiding ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien betreffende persoon aan de toelatingseisen voldoet en dit voor de aanvang van de opleiding aan Argos Computertrainingen gemeld is.
 13. Wanneer een cursus of opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal een ingeschreven deelnemer zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde cursus- opleidingskosten worden gerestitueerd binnen 14 werkdagen.
 14. Een gemiste les, mits afgemeld met inachtneming van de punten 14, 15 en 16, kan worden ingehaald.
 15. Afmelding voor een les geschiedt telefonisch of per e-mail.
 16. Lessen die niet zijn afgemeld of die zijn afgemeld binnen 6 uur voor aanvang van die les vervallen.
 17. Lessen die zijn afgemeld binnen 24 uur voor aanvang van die les vervallen. Argos Computertrainingen zal zich inspannen om inhalen van de afgemelde les mogelijk te maken binnen het reguliere lesrooster. Lessen worden in dat geval niet verschoven.
 18. Het is mogelijk om een proefles aan te vragen. Aan deze proefles zijn geen kosten verbonden indien de aanvraag is gedaan via de website van Argos Computertrainingen onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 19. De proefles kan gevolgd worden na acceptatie door Argos Computertrainingen.

Noordwijk, 25 november 2009

ARGOS COMPUTERTRAININGEN

Dick Schaap, directeur